Motorine zam bekleniyor! Motorine zam bekleniyor!

Geçtiğimiz Mayıs ayında Niğde’de ve bölgede birçok sanayiciyi ve illeri harekete geçiren bir olay yaşanmış ve depremlerin ardından da sanayicilerin gözleri iç Anadolu illerinden olan Niğde’ye çevrilmişti.  Bizlerde Niğde Haber Gazetesi olarak konuyu tüm detayları ile kamuoyuna duyurmuştuk.
ÜZERİNDEN 8 AY GEÇTİ!
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete ‘de 18 Mayıs 2023 tarihinde yaklaşık 8 ay önce “Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bulunan ve haritada sınırları gösterilen alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi de 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun 4/Ç maddesi gereğince kararlaştırıldı” şeklindeki kararnamenin ardından bölgede sanayileşme adına yeni bir heyecan yaşamıştı.
TAM BİR AÇIKLAMA VE SÜREÇ BİLGİSİ YOK!
2023 yılı Mayıs ayından bu yana ise bölge ve çalışmaları hakkında hemen hemen hiçbir yetkili bölgede kurulması gereken sanayi bölgesi hakkında bilgi sahibi değiller.
Konu hakkında bölgede özel olarak bir holding tarafından kurulması beklenen “Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi” olarak adlandıran yatırım çalışmaları ne durumda bilinmiyor.
VATANDAŞ VE BÖLGE SANAYİCİSİ BİLGİYE ULAŞAMIYOR!
Konunun gündeme gelmesinden sonra yaklaşık 8 aylık süreçte bazı yatırımcılar Niğde Ulukışla ilçesinde kurulması beklenen bu devasa sanayi bölgesi hakkında net bir iletişim kuramadıklarını, şartların, sürecin, gereksinimlerin ve resmi işlerin nasıl ilerlediği konusunda bilgi sahibi olmak istediklerini ifade etiler. 
YATIRIMCI BİLGİ İSTİYOR! ÇÜNKÜ GEÇEN ZAMAN BÜYÜK ZARAR

Geçen zamanın hem Niğde hem Ulukışla hem de ülke ekonomisi açısından büyük bir zarar olabileceğinin altını çizen sanayiciler, özel ya da devlet eli ile nasıl olursa olsun bu bölgenin acilen şekillendirilmesi gerektiği süreç ile ilgili net bir iletişim ağı ve takvimi oluşturulması gerektiği konusunda hem fikirler.
TOPLAM ALAN 583,6 HEKTAR
Bu karar ile bölgede 583,6 hektarlık devasa alana oldukça önemli bir özel endüstri alanı kurulması ve ciddi oranda yatırımcı çekmesi, istihdam sağlaması bekleniyor.
NİĞDE BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR ROL SAHİBİ OLABİLİR
Ulukışla’da kurulacak olan Sanayi Bölgesi Niğde geneli içinde oldukça önemli bir görev olacak. Hem katma değer hem de istihdam konusunda büyük bir sıçrama yapılması kaçınılmaz gözüküyor.
Bu bölge ile ilgili olarak ise bazı detaylar haberimizin devamındadır:
NEDEN ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ?
Endüstri bölgeleri kurulmasının temel amacı emek yoğun üretimden teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretim modeline geçilebilmesi amacıyla imalat sektörüne yönelik farklı destek ve teşviklerin uygulanacağı yatırım yerlerinin tahsis edilmesidir.
19/1/2002 tarih ve 26645 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda “Endüstri Bölgesi”, ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanı oluşturmak üzere bu Kanun uyarınca kurulacak üretim bölgeleri olarak tanımlanıyor.
ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ TAM OLARAK NEDİR?
Kanunun 4/Ç Maddesinde ise özel endüstri bölgeleri; “üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, arazi alanı yüz elli bin metrekareden büyük, kurulduğu dönemde geçerli olan imar plânları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş ve yeni yapılacak yatırım yeri için en az elli bin metrekare tevsi imkânı sağlayan alanlar veya üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmayan, iki yüz bin metrekareden büyük alanlar gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu, Cumhurbaşkanınca özel endüstri bölgesi olarak ilan edilir” hükmüyle özel endüstri bölgeleri için tanımlama yapılarak bölgenin belirlenmesinde Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. Özel endüstri bölgelerine ilişkin diğer usul ve esaslar “Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği’nde detaylı olarak açıklanmıştır. Yönetmeliğin 32 ve devam eden maddelerinde bölge için başvuru ve işletilmesine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGELERİNE SAĞLANAN BAŞLICA AVANTAJLAR
Projesine göre bölgenin yatırımlara hazır hale gelmesi için gereken altyapıya ilişkin masraflar, bakanlık tarafından karşılanabilir.
Bakanlık tarafından özel mülkiyete konu alanlar kamulaştırılabilir. Projesine göre kamulaştırmaya ilişkin masraflar da bakanlık tarafından karşılanabilir.
Harita, etüt raporu, imar planları, alt ve üst yapı projeleri bakanlık tarafından onaylanır. Bu işlemler için bedel alınmaz. Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, iş yeri açma çalıştırma ruhsatı bakanlık tarafından verilir ve söz konusu ruhsatlar için harç alınmaz. Yatırım için şart olan 'ÇED gerekli değildir' veya 'ÇED olumlu' kararları en geç 2 ay içinde verilir. Bakanlık tarafından verilen onay ve izinler ile tesisin üretime geçmesi için alınan diğer izinler ilgili kurumlarca 15 gün içinde verilir.
Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 5'i, stratejik yatırım olması durumunda ise binde 1'i oranında belirlenir.
Özel endüstri bölgelerine ilişkin Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir.
Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.
Bölgede yer alan bütün binalar emlak vergisinden, arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisinden muaftır.
Bölgede yer alan gayrimenkullerin ifraz, taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçtan muaf.
(Murat ÜMRANLİOĞLU)

Editör: Niğde Haber