Niğde İŞKUR, Tarım ve Orman Bakanlığı, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 15 kişilik sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.
Başvuruların 13-19 Şubat tarihleri arasında İŞKUR E-Şube, ALO-170, e-Devlet üzerinden yapılabileceği duyuruldu.
MESLEK BİLGİSİ, EĞİTİM VE ÖZEL ŞARTLAR
En az ilköğretim mezunu 10 Tarım İşçisi için aranan özel şartlar; Niğde İl'inde ikamet etmek. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (13/02/1989 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)
En az ilköğretim mezunu, 4 Laboratuvar Temizlik İşçisi için aranan özel şartlar; Niğde İl'inde ikamet etmek. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (13/02/1989 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).MEB veya yükseköğretim kurumları onaylı "Gıda ve su sektöründe çalışanlar için Hijyen Eğitimi" ve MEB veya yükseköğretim kurumları onaylı "Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi" Sertifikalarına sahip olmak.
En az ilköğretim mezunu 1 Sıhhi Tesisatçı için aranan özel şartlar; Niğde İl'inde ikamet etmek. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (13/02/1989 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhı Tesisat Sistemleri, Yapı Tesisat Sistemleri dallarından birinden mezun olmak ya da Üniversitelerin Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat bölümünden mezun olmak veya ilanın yayımlanmasından önce alınmış Mesleki Yeterlilik Kurumu, MEB veya yükseköğretim kurumları onaylı Sıhhı Tesisat ustalık belgesine sahip olmak veya ilanın yayımlanmasından önce en az 3 yıl sıhhi tesisat işlerinde çalıştığını barkodlu SGK dökümü (SGK kodu:7126.10) ile belgelemek.
Daimi İşçi alımı için kura tarihi 27 Şubat 2024’te 09.00 ve 18.00 saatleri arasında olacak şekilde belirlenirken Kura yeri https://www.tarimorman.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1.
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından önce sahip olmak.
7. Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.
8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.
9. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığını belgelemek. Çalışmasına engel olacak akıl ve ruh sağlığı problemi olmadığını, görevini yapmasına engel hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi şartlarında çalışabilir olduğunu gösteren tam teşekküllü Resmi sağlık hizmeti sunucusu kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) Sağlık Bakanlığından onay almış, psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
10. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atanmaya mani hali bulunmamak.
11. Her bir aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek koluna başvuru yapabilecektir.
12. Kuruluş müdürlüklerine yerleştirmesi yapılan işçilerin yerleştirildikleri müdürlüklerde ihtiyaç fazlası olması halinde aynı İl’de bulunan ve ihtiyaç belirten Bakanlığımız diğer hizmet birimlerine unvanlarına ve niteliklerine uygun çalıştırılmak üzere nakledilebilecektir.
13. Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
14. İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
15. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.
16. Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
17. Kura sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin teslim yeri ve tarihleri ile diğer hususlar Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet adresinden ilan edilecektir.
18. Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. Merak edilen diğer tüm detaylar için Niğde İŞKUR ile iletişime geçebilirsiniz.
(Dahi GEDİK)