Gazi KARABULUT
Gazi KARABULUT
Giriş Tarihi : 02-08-2019 08:27

MİLLİYETÇİLİK

"Türk milliyetçiliğinin temeli sevgidir."
                                       Alparslan Türkeş

Türkçülüğün Esasları’nda,  Türkçülüğün özünü anlamak için millet, adı verilen zümrenin mahiyetini tayin etmek gerektiğini belirten Gökalp “millet” kavramının altı başlıkta ele alındığını belirttikten sonra kendi tanımını ortaya koyar.

 1. “Irkı Türkçülere göre millet
 2. Kavmi Türkçülere göre millet
 3. Coğrafi Türkçülere göre millet
 4. Osmanlıcılara göre millet
 5. İslam birliği taraftarlarına göre millet
 6. Fertçilere göre millet”

Sonrada “Millet, dilce, dince, ahlakça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir topluluktur.” demektedir.
Milliyetçiliği ifade etmek için millet tanımından yola çıkmak gerekmektedir. “Millet” kavramı Ziya Gökalp’in yukarıdaki tanımının dışında da değerlendirmelere tabi tutulmuştur.
Milleti oluşturan unsurlar incelenerek yapılan açıklamalarda ortak noktalar tespit edilmiş ve “kavim” ile örtüşen açıklamalar olmuştur. Kavram; gen, antropoloji, coğrafya, kültür, dil gibi etkenlerle de izah edilmiştir.
Millet tanımlarının birbirine yakın kavramların bütünselliği içinde incelendiğini ve ortak noktaları ihtiva ettiğini görüyoruz. Yine “Millet, dil, kültür, din, vatan, soy, tabiyet, ülkü, tarih, menfaat birliklerinin birkaçının (veya hepsinin) belirlediği bir cemiyet birimidir. Bu unsurlardan sadece biri umumiyetle millet teşekkülüne yetmez. Fakat mutlaka hepsinin bulunması da gerekmez. Ancak, bir millette ne kadar unsur müşterekse milli birlik o kadar kuvvetlidir.” Şeklindeki bir tanım milleti meydana getiren unsurları somut bir şekilde ortaya koymaktadır.
Millet ile ilgili yaklaşımların ardından “milliyetçilik” üzerinde yapılan ilk izah, “Mensup olunan millete duyulan derin sevgi ve onu yüceltmek” şeklinde söylemek mümkündür.
Prof. Dr. Erol Güngör, Türk Kültürü Ve Milliyetçilik, kitabının hemen başında “Her memlekette milliyetçilik o memleketin kendine mahsus şartları içinde gelişmiş ve bir memlekette aldığı şekil çok defa bir başka yerdekiyle ihtilaf veya tezat halinde görünmüştür. Mesela Arap sosyalizmi, Arap milliyetçiliğinde önemli bir husus olduğu halde Türkiye’de sosyalizm milliyetçilik karşısında bir antitez durumundadır.” şeklindeki açıklaması ile milliyetçiliğin her toplulukta farklı bir hüviyet kazanabileceğini belirtir.
Burada ortaya konan fark; coğrafi, siyasi, kültürel bakışlarla ilgilidir.
Milliyetçilik hususunda kültür ögesine sıklıkla vurgu yapan Erol Güngör, Türk milliyetçiliğinin dünyadaki ırkçı ve faşist yaklaşımlarla alakası olmadığını belirtir.
“Hakikatte milliyetçilik bir kültür hareketi olmak dolayısıyla ırkçılığı, halka dayanan bir siyasi hareket olarak da otoriter idare sistemlerini reddeder.”
Türk milliyetçiliğinin bir fikir sistemi şeklinde doğuşu ile ilgili yakın tarihte, Osmanlının son dönemlerinde yaşanan “savunma” anlayışının etkili olduğu ifade edilebilir.
Alparslan Türkeş “Türk milliyetçiliği, Türk milletinin kendi varlığını, meşru savunma isteğinden, meşru savunma duygusundan doğmuş bir şuur ve duygudur.” diyerek milliyetçiliğe duyulan ihtiyaca ve tarihi sürece dikkat çeker.
Elbette burada göz ardı edilmemesi gereken en önemli husus, milliyetçiliğin; millet ve devlet hayatındaki bütün süreçleri yönetecek doluluğa sahip olmasıdır. Nitekim Türk milliyetçiliği ile ilgili yapılan değerlendirmeler, fikir sisteminin temelini atan eserlerle bütünsellik arz eden Türkeş’in ve Türk milliyetçisi aydınların anlatımlarında, aktarımlarında yol haritasına dönüştüğünü görürüz.
Alparslan Türkeş’in Dokuz ışık olarak koyduğu ideolojinin ilk maddesi olan milliyetçilik orada şöyle tanımlanmaktadır.
“Her şey Türk milleti için, Türk milleti ile beraber ve Türk milletine göre sözleriyle özetlenebilecek, Türk milletine bağlılık, sevgi ve Türkiye devletine sadakat ve hizmettir.”
Bireyi, diri bir madde mana dengesi ile ele alan milliyetçilik milleti de aynı şekilde değerlendirmeyi ilke edinir. Milletin kendi değerleri ile bütünleşmesi ve bu birlikteliği sağlamlaştıracak bir yaklaşım sergilemesi milliyetçiliğin harç görevi yaptığını gösterir.
Dokuz Işık ve Türkiye’de Türk milliyetçiliğini detaylandıran Alparslan Türkeş şu görüşlere yer veriyor.
“Türk Milliyetçiliği, Türk milletine karşı beslenen derin sevgi, bağlılık duygusunun müşterek bir tarih ve müşterek hedeflere yönelme şuurunun ifadesidir.”
Denilebilir ki milliyetçiliğin başlangıcı, milleti sevmektir. Sevgi,  milletini koruma ve koruduğuna sahip çıkma duygusunu pekiştirecektir. Nitekim Türkeş sevgiyi esas alan ve ayrılıkçı yaklaşımları reddeden, kültür milliyetçiliği temelinde bir anlayışın, görüşlerini oluşturduğunu “Türk milliyetçiliğinin temeli sevgidir.” diyerek açıklar.
İşte Türk milliyetçiliği, Türk milletine duyulan derin sevginin asırları aşan tarihi duyuş ve yaşayışının adıdır.
Milliyetçilik bir milletin hayat damarıdır. Akla gelebilecek “Milliyetçiliğe neden ihtiyaç var?” gibi bir soru milliyetçiliğin de somut karşılığını ortaya koyar.
Milliyetçiliğin meydana gelmesi için:
Milli kültürün toplumda ve toplumla oluşması;
Aidiyet şuurunun milletin fertleri tarafından kazanılması;
Milli bir ülküye sahip olabilmek için kültürel değerlerin toplumla buluşması;
Milletin, kendi değerlerini muhafaza edebilmesi;
Dış etkenlere karşı direnç sergileyebilmesi;
Ortak bir tavrın oluşabilmesi milliyetçiliğe neden ihtiyaç duyulduğunu açıklar.
Ayrıca milletin ve millete ait değerlerin sosyal, siyasal, ekonomik birliktelik sergileyebilmesi için;
Tarih şuurunun kazanılması ve bu şuurun milleti geleceğe taşıması için;
Milli tavır ortaya koyabilmek, zaferleri ile bütünleşip kederleri ile tek vücut olabilmek için;
Mensup olduğu milletinin varlığını devam ettirebilmesi ve milletler arası arenada söz sahibi olabilmesi için;
Birey değil, toplum temelli bir yaşam tarzının benimsenebilmesi için milliyetçiliğe ihtiyaç vardır.
Milletin varlığının, bireyin kendi varlığına da güç kattığını fark ederek fertten topluma, toplumdan millete uzanan bir şuur için milliyetçilik vazgeçilmez bir gereksinim olarak görünmektedir.
Tarihi mücadeleler ve eserler Türk milliyetçiliğin varlığını delillendirmektedir.
Türk milliyetçiliğinin tarihten günümüze taşıdığı en kıymetli eserlerden birisi de Orhun yazıtlarıdır.
Özellikle bu yazıtlardan Bilge Kağan’a ait olan ve oğlu Tengri Kağan tarafından ölümünden bir yıl sonra yazdırılan Bilge Kağan yazıtları tam bir Türk Milliyetçiliği manifestosudur.
Bu yazıt okunmadan ve anlaşılmadan milliyetçiliğin tarihsel yaklaşımında bazı hususular eksik kalabilir. Bu sebeple günümüz Türkçesi ile yaygınlaşması sağlanmalıdır.
Mevzu ile ilgili çalışmaların olması sevindiricidir. Konuyu günümüz Türkçesine de çevirerek aktaranlardan biri de Prof. Dr. Muharrem Ergin’dir.
“Ben, Türk Bilge Kağan, Tanrı irade ettiği için hakanlık tahtına oturdum. Ey milletim, ey hanedanım! Sözlerimi dikkatle dinle. İleride gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar bütün milletler şimdi bana tabidir. Şimdiki gibi, kargaşalık olmaksızın, Türk kağanı Ötüken’de oturursa Türk yurdunda sıkıntı olmaz. Ben Ötüken’de oturarak tek başıma yurdu idare ettim.  Çinlilerin, altınına, gümüşüne, ipeğine, tatlı sözüne, değerli eşyasına kapılmadım. Bunlara kapılan ne kadar Türk’ün öldüğünü Çin boyunduruğuna düştüğünü unutmadım.
Tanrı yardım etti, Türk kağanı oldum. Dağılmış milletimi bir araya topladım. Fakir milletimi zengin ettim. Azalmış milletimi çoğalttım. Atalarım Bumin Kağan’a ve İstemi Kağan’a layık bir evlat olmaya çalıştım.
Atalarım Türk ülkesini öylesine sıkı tuttular, öyle bilgelikle, öyle güzel törelerle idare ettiler ki; Türk milleti bahtiyar oldu, onların ölümlerine candan ağladı. Atalarıma tabii olan bütün yabancı milletler; Çinliler, Tibetliler, Moğollar bile onların çağında yaşadıkları hayatı unutmadılar. Atalarım o kadar ünlü kağanlardı.
Sonradan bilgisiz, kötü kağanlar Türk tahtına oturdular. Onların kötü idaresi ve Çinlilerin hilesi yüzünden Türk milleti zengin ülkelerini kaybetti. Türk kağanlarının cihanı tutan şevketi mazi oldu.
Bu yüzden Çinlilere beylik eden Türk kişizadeleri köle, Türk kızları cariye oldu. Türk beyleri şanlı isimlerini bıraktı, Çince isim kullanmaya başladılar. Türkler, Çin kağanına tabi olup elli yıl onun acıklı ve utandırıcı idaresinde yaşadılar.
Fakat Gök Tanrı, Türk’ün bu haline acıdı, Türk milleti yok olmasın eskisi gibi cihanın en yüce milleti olsun diye babam İlteriş Kağan ile anam Elbilge Hatun’u Türklere hakan kıldı. Tanrı güç verdi, babamın Türk ordusu kurt, Türk düşmanları koyun oldu, kurt önünden kaçan koyunlar gibi dağılıp gitti. Babam Kağan, doğudan batıya at koşturup Türk milletini topladı. Türk devletini ihya etti.
Ey milletim bil ki, ben zengin ve parlak bir millete han olmadım. Zayıf ve zavallı bir milletin başına geçip tahta oturdum.  Kardeşim Kültigin ve yeğenlerim olan iki prensle ant içtik, babamın amcamın hayatlarını verdikleri millet uğrunda biz de bütün gücümüzle çalıştık. Başına geçtiğim Türk milletinin şan ve şerefi için gece uyumadım, gündüz oturmadım, ölesiye bitesiye çalıştım. Tanrı yardım etti, bahtım yar oldu, yoksul milleti zengin ettim. Türk milletini bütün milletlerden üstün kıldım.
Ey Türk Oğuz Beyleri! Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe bil ki,  Türk milleti, Türk yurdu, Türk devleti, Türk töresi bozulmaz.
Ey Ölümsüz Türk Milleti! Titre ve kendine dön. Su gibi akıttığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol.”
 
Diğer yazıtlarla birlikte ele alındığında Türk milliyetçiliğine duyulan ihtiyaç gayet somut olarak görünecektir.
O zaman Türk milliyetçiliğini, Türk milletine duyulan derin sevgi, onu koruma ve yüceltme, ona hizmet etme ve onun değerlerini yaşama/yaşatma ideali olarak tanımlayabiliriz.

Gazi KARABULUT

Gazi KARABULUT

DİĞER YAZILARI SINAV ÖNCESİ SON TAVSİYELER​ 30-05-2022 16:29 NİĞDE BÜYÜR MÜ? 24-01-2022 08:32 NİĞDE BÜYÜR MÜ? 20-11-2021 13:08 DOĞU TÜRKİSTAN, GÜNEY TÜRKİSTAN, GÜNEY AZERBAYCAN DERKEN TÜRKİSTAN COĞRAFYASININ TEMEL MESELELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 29-07-2021 14:31 TÜRKÇE BAKIŞ 16-05-2021 13:54 ÖZMEN, ERGENEKON, NEVRUZ VE VEFA 21-03-2021 11:56 BİR SETİN SERANCAMI  18-02-2021 16:29 BİZİM ÇOCUKLAR 27-12-2020 17:35 OKULLAR BEKLENTİLER ve ÖĞRETMENLER! 10-09-2020 13:17 YAZILSIN EFENDİM! 26-05-2020 20:29 “DAĞLAR ERİTEN SEVGİMLE BEN, YAPAYALNIZ KALDIK ORDA… ORTADA… KARANLIKTA… 09-05-2020 12:32 O YAZI 24-01-2020 07:41 DEVLET-İ EBED MÜDDET 03-10-2019 08:56 OKUL… 05-09-2019 09:08 KURT (BOZKURT) 10-08-2019 08:42 TÜRK 09-08-2019 08:36 MİLLİYETÇİLİK 02-08-2019 08:27 TURAN VE TURANCILIK 31-07-2019 08:27 TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN MEDENİYET ANLAYIŞI 24-07-2019 09:35 NESİLDEN NESİLE AKTARILAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİNİN TEŞKİLAT SÜRECİ VE ÜLKÜ OCAKLARI 03-07-2019 07:30 Milliyetçiliğimiz “Yaşasın” Ve “Kahrolsun” Sloganları Etrafında Dolanan Bir Duygu Yığını Değildir. 26-06-2019 08:33 Bu Yavrulara Kim Acıyacak? 15-06-2019 08:24 BİZ ANADOLU’YA ÜLKÜ VE İMAN GÖTÜRÜYORUZ 21-05-2019 11:32 ÇAĞRI! 16-04-2019 07:13 BAŞBUĞ BİR ÜLKÜDÜR! 05-04-2019 08:48 BU BİR SEÇİM DEĞERLENDİRME YAZISI DEĞİLDİR. 03-04-2019 08:21 ELLİ YILLIK MÜCADELEYİ BEŞ BİN YILLIK TARİHTEN ALIP NİCE BİN YILLARA TAŞIMAK 12-02-2019 07:20 TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN MÜCADELESİ 30-01-2019 07:38 Vay Yalan Dünya ! 08-12-2018 07:01 Millet Bilinci Ve Onlar 30-11-2018 09:01 Alparslan Türkeş'in Romanını Yazmak ! 15-10-2018 09:19 Eğitim Öğretim İle İlgili Temel Beklentilere Pozitif Yaklaşımlar 25-09-2018 09:04 Okullar Açılırken Öğretmen 17-09-2018 10:51 Toplumcu Belediyecilik Anlayışının Milli Ve Yerli Kodlari -3- 13-09-2018 09:05 Toplumcu Belediyecilik Anlayişinin Milli Ve Yerli Kodlari -2- 12-09-2018 08:45 Toplumcu Belediyecilik Anlayişinin Milli Ve Yerli Kodlari -1- 11-09-2018 08:42 Milli Şuur ve Milletle Buluşma 28-08-2018 08:14 Türk Milliyetçilerinin Tarihi Sorumluluklarına Satır Başları 04-07-2018 09:39 Milliyetçi münevver olmak 21-05-2018 08:32 Dede Korkut Hikayelerinde değerler eğitimi 09-04-2018 08:56 ÜLKÜCÜ Türk Mİllİyetçİlİğİ Temel Kavramlar 20-12-2017 07:54 TÜRKİYE’NİN MAARİF DAVASI’NDA MUALLİM/ ÖĞRETMEN 22-11-2017 07:54 SARP YOKUŞ’UN KUT’U SIR’A DÖNÜŞÜRKEN 06-11-2017 07:28 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 18-10-2017 08:43 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 17-10-2017 08:19 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 16-10-2017 08:17 MİLLİYETÇİ AYDIN NEYE NEDEN İTİRAZ EDER? 02-10-2017 08:26 ÜLKÜCÜ YAZARLAR DERNEĞİ NİYE VAR ? 26-09-2017 08:25 HANGİSİNİ ANLATALIM, HANGİSİNE YANALIM? 14-09-2017 08:13 HANGİSİNİ ANLATALIM, HANGİSİNE YANALIM? 13-09-2017 08:27 KERKÜKLÜ BİR ANNENİN FERYADI 05-09-2017 09:58 Ülkücü Aydınlar 28-08-2017 08:06 DEĞERLER EĞİTİMİNE DUYULAN İHTİYAÇ 10-08-2017 13:59 DEĞERLERİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 09-08-2017 10:17 DEĞERLER EĞİTİMİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ 09-08-2017 10:12 ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÜLKÜLERİN AKTARIMI 16-06-2017 14:06 BİTANECİKLERİM! 12-06-2017 11:02 BOZKURTLAR DİRİLMELİ 05-06-2017 08:38 NEDEN ÖNCE ÜLKE VE ÜLKÜ? 03-03-2017 16:15 AHDE VEFA İMANDANDIR 01-03-2017 13:32 KILIÇKIRAN’DAN ÇAKIROĞLU’NA 20-02-2017 18:20 EVET YİNE BİRLİKTEN BAHSEDECEĞİZ 10-01-2017 07:51 “Kahramanlarımız olduğu müddetçe birliğimizi bozamayacaklar” 09-01-2017 07:49 NAMUS LEKESİ DEĞİL O ANLIMDAKİ GÖRDÜĞÜNÜZ 09-01-2017 07:49 GELECEĞİ İNŞA ETMEK 21-12-2016 17:48 BAŞKA TÜRKİYE YOK 18-12-2016 18:44 TOPRAK KAN İÇERKEN… 16-12-2016 09:44 İNSANLIĞIN ÖLÜMÜNE DİRİLİŞ MUŞTUSU 10-12-2016 13:39 NEREYE BU GİDİŞ? 08-12-2016 07:11 METİN TOKDEMİR İLE SİYAH BEYAZ KARELERDEN MAVİ HAYALLERE 28-11-2016 08:59
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
POMEM MEZUNİYET -2022
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Tasarım