İlkokullu miniklere ağız ve diş sağlığı taraması İlkokullu miniklere ağız ve diş sağlığı taraması

Basın toplantısında ilk olarak kendisi hakkında bilgi veren ve bilimsel çalışmalarına değinen Niğde İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Bahadır Karaca, “Acil tıp uzmanıyım hekim olarak 20 aşkın ve acil tıp uzmanı olarak da 10 yıldır hem yurt içinde hem yurt dışında çeşitli görevler yaptıktan sonra Sayın Sağlık Bakanımızın takdirleriyle ocak ayı sonu itibariyle Niğde İl Sağlık Müdürü olarak görevlendirildim. Vakit geçirmeden de hemen ertesi gün görevimize başladık. Aktif hekimlik görevimle birlikte sağlık bilimlerinde, acil tıp uzmanlığı dalında bilimsel çalışmalar yürüttüm. Kamu hastaneleri genel müdürlüğü sağlık koordinatörü olarak Sağlık Bakanlığına bağlı yurt dışındaki birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri Sistemlerinin kuruluşu re organizasyonu ve bu sistemlerin işlerliğinin devamı için önemli olan sağlık tesislerinin ilk kuruluş ve işler hale getirilmesi görevlerini yerine getirdim. Yine 11 ilde büyük bir yıkıma yol açan, asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz altı Şubat depremlerinde sahaya ilk müdahale eden ekipler içerisinde görev alarak hem hekim olarak hem saha koordinatörü olarak sağlık hizmet sunumunun devamını sağlamak ve depremin yol açtığı diğer olumsuzlukların giderilmesine katkı sağlamak için görev yaptım. Niğde'de göreve başladığım günden bugüne kadar İlk olarak Sağlık Bakanlığımızın ilimiz Niğde için koyduğu hedefleri yerine getirmek ve ilin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını gidermek için öncelikli olarak neler yapılması gerektiğine yönelik ildeki sağlık idarecilerimizle birlikte mesai yaptık. Bu kapsamda ildeki sağlık düzeyi ve sağlık hizmet sunumunun göstergelerini gözden geçirmeye yönelik toplantılar yaptıktan sonra sağlık tesislerimizin durumunu ve sahadaki sağlık çalışanlarımızın moral motivasyon durumlarını değerlendirmek için sağlık testi ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. İldeki sağlık yatırımlarımızın durumunu yerinde incelemek için de yapımı devam eden sağlık tesislerimizin inşaatlarını inceledik. Buna yönelik olarak daha sonra ayrıca sizlere bilgilendirme yapacağız’’ dedi.
NİĞDE'DE 4 BİN 706 KİŞİLİK BİR SAĞLIK ORDUSUNA SAHİP OLDUK
Uzman Dr. Karaca, “Bugün başlangıç olarak özellikle gelecekte Niğde'mizin sağlığını daha da iyileştirmek adına neler yapabileceğimizi ışık tutması açısından Niğde'nin sağlığının bugünkü durumuna ve bu duruma hangi seviyelerden geldiğine dair birkaç veri paylaşmak istiyorum. Malumunuz bulunduğumuz bu noktada yola başladığımız mihenk taşı diyeceğimiz bir tarihten itibaren günümüze kadar, gelene kadar kat edilen mesafeyi anlamaz ve gerçekçi bir gelecek projeksiyonu çizmek önemlidir. İlimizdeki kamu sağlık tesislerinin personel durumu açısından ilimizde iki bin iki yılında bin yedi yüz kırk iki sağlık çalışanı varken iki bin yirmi üç yılı sonuna geldiğimizde Niğde'de 4 bin 706 kişilik bir sağlık ordusuna sahip olduk. Bu sağlık çalışanı sayısında yaklaşık bir nokta yedi katlık bir artış demektir. Tüm branşlardaki uzman hekim sayımız ise iki bin iki yılında elli dokuz iken iki bin yirmi üç yılı sonuna geldiğimizde iki yüz elli çıkarak yaklaşık dört buçuk katına çıkmıştır. Yine pratisyen hekim sayımız iki bin iki yılında yüz kırk iki iken Niğde genelinde bu sayı iki bin yirmi üç yılı sonuna geldiğimizde iki yüz kırk bire çıkarak yaklaşık bir nokta yedi katlık bir artış göstermiştir. Diş hekimi sayımız ise iki altmış beş katına çıkar yani otuz birden doksan altıya yükselmiştir. Toplam hekim sayısı olarak baktığımızda iki bin iki yılında iki yüz otuz iki olan hekim sayımız tüm branşlardaki iki nokta altı kat artarak 2023 yılı sonuna geldiğimizde 594’e ulaştığını görmekteyiz. Eve Hemşire sayımız ise yaklaşık olarak beş yüz yirmi altıdan bin iki yüz on üçe yükselmiştir. Bu da yaklaşık iki buçuk katlık bir artış demektir” Şeklinde konuştu.
NİĞDE’DEKİ MUAYENE KAPASİTESİ VE SAĞLIK İSTASYONLARI
İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Karaca açıklamasının devamında, “ Kamu sağlık çalışanı sayılarındaki bu artış birinci basamak sağlık tesisi sayısının arttırılması, acil sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve yataklı sağlık Tesislerin kapasitelerinin yükseltilmesi ile desteklenmiştir. Örneğin ağız ve diş sağlığı merkezimizde yılında 11 olan ünite sayımız iki bin yirmi üç yılına geldiğimizde yaklaşık 4 kat artarak 48’e çıkmıştır. Ağız diş sağlığı merkezlerindeki muayene Kapasiteniz de artarak yıllık muayene sayımız iki bin iki yılında altmış beş bin iken yaklaşık olarak iki bin yirmi üç yılına geldiğimizde iki yüz kırk beş bine çıkmıştır. Ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerimizdeki yatak kapasitesiyle iki bin iki yılında iki bin yirmi üç yılına kadar iki nokta dört kat artmıştır. Yani yatak sayımız 394’ten, 933’e çıkmıştır. Yine ikinci ve üçüncü basamak muayene odası sayımız üç katına artarak 51’den 153’e ulaşmıştır. Ve bu uzman hekim sayısındaki artışla birleşince de ikinci ve üçüncü basamak muayene sayılarımız 2002 yılında 652 bin iken,2023 yılının sonuna geldiğimizde sayımız yaklaşık 2 buçuk milyona yükselmiştir. Ki bu yüzde 2 nokta yüzde 273 oranında bir muayene kapasitesi ve muayene sayısı artışı demektir. Birinci basamak muayene sayılarına baktığımızda ise 2002 yılı yani o gün sağlık ocağı olarak nitelendirdiğimiz, günümüzde aile hekimliği merkezi olarak tanımladığımız birinci basamaklarımızda 2002 yılında 340 bin muayene yapılırken 2023 yılına geldiğimizde 2 bin 157 sayısına ulaşmışızdır. Bu da yaklaşık yüzde beş fazla bir artışa tekabül etmektedir. Bunda aile hekimliği sistemine geçişle birlikte 2002 yılında 60 olan sağlık ocağı hekim sayısının 2023 yılı sonu itibariyle 129 aile hekimine çıkmasının ve yeni hizmete giren Aile Sağlığı Merkezleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha da ulaşılabilir hale gelmesinin rolü açıkça göz önüne alınmalıdır. Acil Sağlık Hizmetlerine baktığımızda ise acil sağlık hizmetleri istasyonu olarak yani halk arasında bilinen şekliyle 112 ambulans servisi, istasyon sayılarına baktığımızda 2002 Yılında Niğde ilimizin tamamında sadece 3 istasyonumuz var iken 2023 yılına geldiğimizde bu 24 istasyona çıkmıştır. Ve istasyon başına düşen nüfus sayısı da iki bin iki yılında 116 bin iken 2023 yılına geldiğimizde bu 15 kişi seviyesine kadar inmiştir. Bu sayede acil sağlık hizmetlerine yani ambulansa ihtiyaç duyulan kentsel vakaların yaklaşık yüzde doksan dokuzuna ilk 10 dakikada ulaşabilir hale gelmiştir. Bu 2002 yılında yüzde 84’tü.Şimdi acil sağlık hizmet kullandığımız ambulans sayısı da iki bin iki yılında üç iken Niğde’mizde sadece üç ambulansımız varken bugün kırk beş ambulansımız var. Hem acil sağlık istasyonu, hem birinci basamak sağlık tesisi, hem de ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerimizdeki bu kapasite iyileşmeleri ile birlikte sağlık niteliğinde de olumlu yönde yansımaları görmekteyiz. Örneğin bir yıl içerisinde birinci yaş gününden önce ölen bebek sayısı on yıl içerisinde canlı doğan bebek sayısına oranlandığında bizler bebek ölüm hızını tespit ediyoruz. 2002 yılında bebek ölüm sayımız, binde 17 iken, 2023 yılına geldiğimizde bebek ölüm sayımız binde yedi seviyelerine kadar düşmüştür. Genişletilmiş bağışıklama programlarında baktığımızda da aşılama oranlarını yüzde doksandan, yüzde doksan dokuza yükseldiğini görmekteyiz’’ İfadelerine yer verdi.
SAĞLIK ALANINDA 21 YILDA YAŞANAN DEĞİŞİM GELİŞİM YÖNÜNDEDİR
İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Bahadır Karaca açıklamasının son kısmında; ‘’ Tüberküloz aşılama yaklaşık oranımız 2002 yılında yüzde yetmiş üçlerdeyken bu oran Niğde ilimiz için söylüyorum. Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak yüzde doksan dokuzlara çıkmıştır. Doğum yapana kadar yapılan gebe izlem oranımız yüzde elli birden izlem yapan izlem yapılan bebek oranı ise yüzde ellilerde tam yüzde yüz seviyelerine kadar çıkmış durumdadır. Yani 2002 yılında her iki gebemizden birini izleyebilir iken biz 2023 yılına geldiğimizde tüm gebelerimizi izler hale geldik. Ortalama gebe izlem sayısı 3’ten, 4 nokta bire çıkmıştır. Bebek sayısı ise 4 buçuktan 9’lara kadar yükselmiştir. Önceki yıllarda ilde görev yapan valilerimizin mülki idare amirlerimizin sağlık idarecilerimizin ve ilimiz siyasetçilerin yoğun gayretleri ve Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle ilimize sağlık alanında 21 yılda yaşanan değişim gelişim yönündedir. Ve büyük bir ilerleme kat etmiştir. Ben bu vesileyle Niğde'nin sağlığını bugüne kadar emek veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Üzerimizdeki yükün öneminin ağırlığının da farkındayız. Müdürlük olarak tüm idarecilerimizle birlikte vatandaşımıza ve devletimize layık olmaya çalışacağız. Pandemi daha sonra deprem felaketi gibi çeşitli sebeplerle yoğun bir performans sergileyerek, olağanüstü çalışan sağlık ordumuzun, değerli mensuplarına da sizlerin huzur saygı ve hürmetlerimi arz etmek istiyorum.
Niğde'de görev yapacağımız dönemde tüm yerel sağlık idarecilerimizle birlikte amirlerimizle birlikte, valiliğimizle birlikte, tüm yetkililerimizle birlikte, STK'larla birlikte, yani bir ildeki tüm paydaşlarla iletişim içerisinde olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ dedi.
(Dahi GEDİK)