buy tiktok views

KALORİFER YAKITI (KAL-YAK),TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ MOTORİN (DİĞER) VE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN ALIM İŞİ NİĞDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KALORİFER YAKITI (KAL-YAK),TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ MOTORİN (DİĞER) VE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN ALIM İŞİ NİĞDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu içerik 48 kez okundu.
İlan Hakkında

 

Kalorifer Yakıtı (Kal-Yak),Taşıt Tanıma Sistemli Motorin (Diğer) ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alım İşi alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/604511

1-İdarenin

a) Adresi : Yukarıkayabası Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Dışarı Camii

Sokak.No:20 51200 MERKEZ NİĞDE MERKEZ/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası : 3882323421 - 3882323427

c) Elektronik Posta Adresi : nigde@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 90.000-Kilogram Kalorifer Yakıtı (Kal-Yak) Taşıt Tanıma Sistemli 6.000- Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 17.000-LitreMotorin(Diğer) Alımı İşi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : 1.KISIM Taşıt Tanıma Sistemli 6.000-lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 17.000-lt Motorin(Diğer) Hizmet binalarımızda bulunan Jeneratörlere yakıt ikmali, Telefonla bildirildikten sonra 24 saat içerisinde yapılacaktır. Taşıt Tanıma Sistemi il müdürlüğümüz hizmet araçlarının tamamına takılacak olup; ayrıntılar Teknik Şartnamede yazmaktadır. 2. Kısım Kalorifer Yakıtı(Kal-Yak); Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve

ilçelerde bulunan tesislerinin tamamına Kalorifer Yakıtı teslimatı yapılacaktır. Kalorifer Yakıtı ihtiyaç halinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün İl ve İlçe tesislerindeki kalorifer yakıt depolarına telefon veya üst yazı ile talep edilen tarihden itibaren üç takvim günü içinde boşaltılacaktır. Teslim edilen her Kal-Yak, dan idarece numune alınacak olup ayrıca numune gönderme tahlil ve deneyle ilgili ücretlerin tamamı firma tarafından karşılanacaktır. Firma tahlil ve deneyler yapılıncaya kadar geçecek süre için İl müdürlüğünden ücret talep edemeyecektir. Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde bulunan tesislerinin tamamına teslimat yapılacaktır. Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde bulunan yurtların tamamına

teslimat yapılacaktır.

c) Teslim tarihi : 1.KISIM Taşıt Tanıma Sistemli 6.000-lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 17.000-lt Motorin(Diğer) Hizmet binalarımızda bulunan Jeneratörlere yakıt ikmali, Telefonla bildirildikten sonra 24 saat içerisinde yapılacaktır. Taşıt Tanıma Sistemi il müdürlüğümüz hizmet araçlarının tamamına takılacak olup; ayrıntılar Teknik Şartnamede yazmaktadır. 2. Kısım Kalorifer Yakıtı(Kal-Yak); Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve

ilçelerde bulunan tesislerinin tamamına Kalorifer Yakıtı teslimatı yapılacaktır. Kalorifer Yakıtı ihtiyaç halinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün İl ve İlçe tesislerindeki kalorifer yakıt depolarına telefon veya üst yazı ile talep edilen tarihden itibaren üç takvim günü içinde boşaltılacaktır.Teslim edilen her Kal-Yak’ dan idarece numune alınacak olup ayrıca numune gönderme tahlil ve deneyle ilgili ücretlerin tamamı firma tarafından karşılanacaktır. Firma tahlil ve deneyler yapılıncaya kadar geçecek süre için İl müdürlüğünden ücret talep edemeyecektir. Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde bulunan tesislerinin tamamına teslimat yapılacaktır. Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde bulunan yurtların tamamına

teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Niğde Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Süleyman Fethi Cd. Dışarı Camii Sk.

No : 20 51200 Merkez-Niğde

b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

AKARYAKIT ALIMLARI İÇİN;

a)İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu

gösteren belgeyi,

b)İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan

verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi,

d)istekliye Enerji piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar

geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

KALORİFER YAKITI ALIMLARI İÇİN;

a)İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş

ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu

gösteren belgeyi,

b)İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan

verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi

olduğuna dair bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi,

-d)istekliye Enerji piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar

geçerliliği olan İstasyonlu veya istasyonsuz Bayilik Belgesini,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya

teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel Kuruluşlara tek sözleşme ile yapılan akaryakıt ürünleri veya kalorifer

yakıtı satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Niğde Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Süleyman Fethi Cd. Dışarı Camii Sk.

No : 20 51200 Merkez-Niğde adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde

bırakılacaktır.

1. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yüklenici söz konusu Kanun ve Yönetmeliklerden sorumlu olacaktır. 2. Bu iş

için Yüklenici tarafından verilecek Kesin teminat mektubunun süresi 30/04/2021 tarihine olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu

seks shop | seks shop | seks shop | istanbul seks shop | istanbul seks shop | istanbul sex shop | sex toys istanbul diyarbakir escort sex shop denizli escort denizli escort iskenderun escort izmir escort gebze escort pornocu hako