Advert

KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(NİĞDE) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR  İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(NİĞDE) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Bu içerik 177 kez okundu.
İlan Hakkında

Yazdır

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

21

     

Yasal Kapsam

:

13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

3. adım 361.481,00 - 1.656.600,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

E-İhale

:

Hayır


KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(NİĞDE) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/147057

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ILHANLI MAHALLESI AYDINLIK CADDESI, BÖLGE TRAFIK KARSISI 51000 NİĞDE MERKEZ/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası

:

3882330011 - 3882336643

c) Elektronik Posta Adresi

:

muratturkoglu4@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI 400.000 (DÖRT YÜZ BİN) KG.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

KÖMÜRÜN TESLİM YERLERİ VE TESLİM EDİLECEK MİKTARLARI DİĞER BELGELERDE BELİRTİLMİŞTİR.

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANMASINI MÜTEAKİP İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE AYRICA BİR İŞE BAŞLAMA TALİMATI GÖNDERİLMEYECEK OLUP, MALZEMELER 1-30 (BİR TİRE OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE EK'TEKİ MALZEME TESLİM YERLERİ VE İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE TESLİM EDİLECEKTİR. SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI GÜNÜ TAKİP EDEN İLK GÜNDE TESLİM SÜRESİNİN BAŞLADIĞI KABUL EDİLECEKTİR. MALZEME TESLİM İŞLEMLERİNE;NİĞDE (MERKEZ)'E EN UZAK MESAFEDEKİ TESLİM YERLERİNDEN BAŞLANACAKTIR.MESAFELER BİLGİ AMAÇLI VE YAKLAŞIK OLARAK VERİLMİŞ OLUP, KESİN HÜKÜM İÇERMEZ.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

NİĞDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - İLHANLI MAH. AYDINLIK CAD. NO.:97/A MERKEZ NİĞDE

b) Tarihi ve saati

:

30.04.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı NİĞDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NİĞDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - İLHANLI MAH. AYDINLIK CAD. NO.:97/A MERKEZ NİĞDE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu

alsancak escort buca escort bornova escort izmir rus escort izmir escort antalya escort escort antalya escort izmir izmir escort bayanlar antalya rus escort antalya escort bayanlar acıpayam escort babadağ escort baklan escort bekilli escort bozkurt escort buldan escort denizli escort honaz escort kale escort merkezefendi escort pamukkale escort serinhisar escort tavas escort denizli escort bayan hatay escort iskenderun escort