Advert

istanbul escort istanbul escort porno izle mersin escort bayan

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Bu içerik 211 kez okundu.
İlan Hakkında

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN, YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU, TRAFO BAKIM, ONARIM İŞLERİ, KOMPANZASYON BAKIM, ONARIM, TAKİP İŞLERİ, TESİSLERİN TOPRAKLAMA ÖLÇÜM VE İYİLEŞTİRME İŞLERİ ve JENERATÖR BAKIM, ONARIM İŞLERİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/525283

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yenice Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Arapdede Sokak 51200 NİĞDE MERKEZ/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası

:

3882323500 - 3882323503

c) Elektronik Posta Adresi

:

nigde@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU, TRAFO BAKIM,ONARIM İŞLERİ,KOMPANZASYON BAKIM, ONARIM,TAKİP İŞLERİ, TESİSLERİN TOPRAKLAMA ÖLÇÜM VE İYİLEŞTİRME İŞLERİ ve JENERATÖR BAKIM,ONARIM İŞLERİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Süleyman Fethi Caddesi Arapdede Sk. Merkez NİĞDE

b) Tarihi ve saati

:

09.11.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İŞLETME SORUMLUSUNA AİT YÜKSEK GERİLİM  TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU YETKİLENDİRME BELGESİ İHALE DOSYASINDA BULUNDURULACAKTIR


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu