Advert

istanbul escort istanbul escort porno izle mersin escort bayan

NİĞDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK SATIN ALINACAKTIR

NİĞDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK SATIN ALINACAKTIR
Bu içerik 1258 kez okundu.
İlan Hakkında

LASTİK SATIN ALINACAKTIR
NİĞDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Hizmet Araçlarına Lastik alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/387776
1-İdarenin
a) Adresi : Y.K.B.MAH. ADLIYE SOKAK ÖMER HALİS DEMİR MEYDANI
NO:1 51100 NİĞDE MERKEZ/NİĞDE
b) Telefon ve faks numarası : 3882320464 - 3882320464
c) Elektronik Posta Adresi : destek.hizmet@nigde.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : MAL ALIMI ÇEŞİTLİ CİNS VE EBATLARDA 374 ADET LASTİK
SATIN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : NİĞDE BELEDİYESİ AMBAR MEMURLUĞUNA TESLİM
EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : TEK PARTİ HALİNDE NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMBAR
MEMURLUĞUNA TESLİM EDİLECEKTİR.İŞİN SÜRESİ
20 TAKVİM GÜNÜDÜR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU
Y.K.B. MAH. ADLİYE SOKAK ÖMER HALİS DEMİR
MEYDANI NO:1 NİĞDE
b) Tarihi ve saati : 03.09.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya
serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge
veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması
yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ,
b) ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA
İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU,
c) ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA
İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN İMALAT YETERLİK BELGESİ,
d) ADAYLAR VEYA İSTEKLİLERİN ADLARINA VEYA UNVANLARINA DÜZENLENMİŞ OLAN
TEKLİF ETTİĞİ MALLARA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM
BELGESİ
İSTEKLİ, İMALATÇI OLDUĞUNU YUKARIDAKİ BELGELERDEN EN AZ BİRİNİ SUNARAK
TEVSİK ETMELİDİR.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEKLİFİ VERİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG VEYA FOTOĞRAFLARI VERİLECEKTİR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ LASTİK SATIŞI İŞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı NİĞDE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Y.K.B. MAH. ADLİYE SOKAK
ÖMER HALİS DEMİR MEYDANI NO:1 NİĞDE adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı
almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK
NİĞDE ŞUBESİ TR 5300 0150 0158 0072 9681 1669 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale
dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale
dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale
dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer
alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek
zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından
ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın
postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ Y.K.B. MAH. ADLİYE SOKAK ÖMER HALİS DEMİR MEYDANI NO:1 NİĞDE
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
BASIN NO:458

sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Metruk Yapılara Polis Denetimi
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu
Vali Şimşek Sevgi Çocuklarının Konuğu Oldu

izmir escort bayan antalya escort alsancak escort buca escort bornova escort gaziemir escort izmir rus escort izmir escort> mersin escort mersin escort bayan www.luksizmir.com